Leden!
Meld je aan als lid van Vereniging ZZP Valley

Algemene voorwaarden


Algemene Lidmaatschapsvoorwaarden Vereniging ZZP Valley


1. Doelstelling

1.1 Vereniging ZZP Valley is een onafhankelijk netwerk, mede gefinancierd door de contributie van haar leden.

1.2 De doelstelling van Vereniging ZZP Valley behelst het volgende:


1.3 Om invulling te geven aan de doelstelling worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd, die vrij toegankelijk zijn voor ZZP'ers, ongeacht of zij lid zijn van de Vereniging ZZP Valley. Daarnaast wordt voor de promotie van Vereniging ZZP Valley gebruik gemaakt van verschillende kanalen, waarvan, naast social media, de interactieve website www.zzpvalley.nl de voornaamste is.

1.4 Onder ZZP'er wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan een zelfstandig ondernemer zonder personeel. Vereniging ZZP Valley biedt ook kleine bedrijven met maximaal vier werknemers de mogelijkheid lid te worden van Vereniging ZZP Valley.


2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige diensten die Vereniging ZZP Valley aanbiedt en/of verricht of zal gaan aanbieden en/of verrichten en gelden ten aanzien van leden en anderen die met de Vereniging ZZP Valley een overeenkomst hebben gesloten ter zake de in de overeenkomst genoemde diensten van Vereniging ZZP Valley.


2.2 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Vereniging ZZP Valley worden gewijzigd.

De gewijzigde voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website van de Vereniging ZZP Valley.

Leden zullen bovendien van de wijzigingen op de hoogte worden gebracht via een e-mail en/of een nieuwsbrief.


2.3 Voortzetting van het gebruik van de diensten door leden na een dergelijke wijziging betekent acceptatie van de wijziging in de voorwaarden.


2.4 Indien een lid niet akkoord gaat met wijziging van de algemene voorwaarden, dient het lid de Vereniging ZZP Valley hiervan schriftelijk in kennis te stellen (bijv. via e-mail) en het gebruik van de diensten te staken. Het schriftelijke bezwaar tegen wijziging van de algemene voorwaarden beëindigt het lidmaatschap met onmiddellijke ingang.


2.3 De toepasselijkheid van de door leden en/of anderen, die met de Vereniging ZZP Valley een overeenkomst zijn aangegaan of aangaan, gehanteerde inkoopvoorwaarden dan wel door hen gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Lidmaatschap

3.1 Algemeen
3.1.1 Het lidmaatschap van Vereniging ZZP Valley is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.2.2 Voor het lidmaatschap komen ZZP'ers en kleine ondernemers met maximaal vier werknemers in aanmerking. Het bestuur van Vereniging ZZP Valley beslist over de toelating van een lid tot de Vereniging.3.2 Aanmelding
3.2.1 Alvorens van de diensten van Vereniging ZZP Valley gebruik te kunnen maken, dient een aanmelding- en registratieprocedure via de website te worden doorlopen en dient de lidmaatschapscontributie te zijn voldaan.

3.2.2 De informatie die een lid verstrekt dient accuraat en correct te zijn. Het lid is gehouden om Vereniging ZZP Valley te allen tijde te informeren over wijzigingen in de door hem/haar aan Vereniging ZZP Valley opgegeven gegevens.3.3 Duur
3.3.1 Het lidmaatschap gaat in op de 1e kalenderdag van de maand volgend op de maand van aanmelding als lid bij Vereniging ZZP Valley.

3.3.2 Het lidmaatschap wordt voor een periode van 12 maanden aangegaan en wordt stilzwijgend voor een volgendeperiode van 12 maanden verlengd.3.4 Contributie
3.4.1 De contributie voor het lidmaatschap van Vereniging ZZP Valley bedraagt 30 euro (zegge: dertig) per lidmaatschapsjaar (Prijspeil 2016) van 12 maanden.

3.4.2 De contributie is bij vooruitbetaling ineens verschuldigd en kan voor het eerste lidmaatschapsjaar tijdens het aanmeld- en registratieproces via de website worden betaald met behulp van iDEAL.

3.4.3 De contributie is vrijgesteld van BTW. Indien de belastingdienst zich op enig moment op het standpunt zou stellen dat over de contributie BTW of een andere heffing verschuldigd is, is het lid gehouden dat bedrag op eerste verzoek aan de Vereniging ZZP Valley te vergoeden.

3.4.4 De contributie is verschuldigd over het gehele lidmaatschapsjaar, ook indien tussentijds het lidmaatschap wordt beëindigd of indien het lid niet deelneemt aan activiteiten en/of diensten van Vereniging ZZP Valley niet afneemt.

3.4.5 Voor de betaling van de contributie voor het daaropvolgende lidmaatschapsjaar stuurt de Vereniging ZZP Valley een factuur.

3.4.6 Indien de factuur voor het lidmaatschap voor het nieuwe lidmaatschapsjaar niet tijdig wordt voldaan, is Vereniging ZZP Valley gerechtigd om haar dienstverlening op te schorten en is het lid aan Vereniging ZZP Valley - zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is - over het openstaande bedrag een contractuele rente verschuldigd van 1,5 procent per maand.

3.4.7 Indien het lid na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering (volledig) te voldoen, kan Vereniging ZZP Valley de vordering uit handen geven, in welk geval het lid naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het met inbegrip van rente totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 euro.
3.4.8 Een lid is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van enige betaling.

3.4.9 Vereniging ZZP Valley heeft het recht om de contributie te wijzigen met dien verstande dat zij dit tijdig aan de leden kenbaar maakt en de wijziging niet eerder wordt doorgevoerd dan met ingang van het voor het lid geldende nieuwe lidmaatschapsjaar.
Indien een lid hiermee niet instemt, kan hij/zij zijn of haar lidmaatschap met ingang van dat nieuwe lidmaatschapsjaar beeindigen door middel van een schriftelijke verklaring.3.5 Beeindigen lidmaatschap
3.5.1 Het lidmaatschap kan schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één volle kalendermaand.

3.5.2 Het lidmaatschap kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de Statuten van de Vereniging ZZP Valley door het bestuur worden opgezegd wegens gewichtige redenen op grond waarvan handhaving van een lid redelijkerwijs niet van de Vereniging ZZP Valley kan worden verlangd. Van gewichtige redenen op grond waarvan handhaving van een lid redelijkerwijs niet van de Vereniging kan worden verlangd, is in ieder geval sprake indien:

 

 

4. Aard van de dienstverlening

4.1 Vereniging ZZP Valley geeft geen garanties ten aanzien van resultaten die mogelijkerwijs verkregen kunnen worden als gevolg van het lidmaatschap en/of het gebruik van de diensten van Vereniging ZZP Valley. Er is sprake van een inspanningsverplichting.5. Ledenlijst

5.1 De door de leden aangeleverde gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door Vereniging ZZP Valley. De e-mail adressen van de leden zullen alleen voor deze- en soortgelijke diensten van Vereniging ZZP Valley worden gebruikt, tenzij hiertegen per e-mail (secretaris@zzpvalley.nl) bezwaar wordt gemaakt.6. Vertrouwelijkheid

6.1 Alle informatie, die door leden wordt ontvangen tijdens bijeenkomsten, zal met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld en mag alleen aan derden worden overhandigd na voorafgaande goedkeuring door de partij, die de informatie verschaft. Vereniging ZZP Valley is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet delen van deze informatie.

6.2 De leden verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van Vereniging ZZP Valley. Het is evenmin toegestaan de van Vereniging ZZP Valley verkregen informatie aan derden ter beschikking te stellen, noch tegen betaling, noch om niet.7. Beperking aansprakelijkheid

7.1 Vereniging ZZP Valley is niet verantwoordelijk - en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld - voor de juistheid van de informatie die door leden of derden tijdens bijeenkomsten wordt verstrekt.

7.2 Vereniging ZZP Valley is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor acties of aanbiedingen en of voor de mogelijk daaruit voortvloeiende schade, die via Vereniging ZZP Valley zijn aangeboden door derden.

7.3 In geen geval zal Vereniging ZZP Valley aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade (inclusief, doch niet beperkt tot, schade door geleden winstderving of verminderde goodwill, gemiste besparingen, onderbreking van bedrijfsvoering, verlies van bedrijfsgegevens of enig ander geldelijk verlies of schade) ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de diensten van Vereniging ZZP Valley. In geen geval zal Vereniging ZZP Valley aansprakelijk zijn voor schade die het bedrag te boven gaat dat daadwerkelijk is betaald door leden uit hoofde van het lidmaatschap dan wel de overeenkomst tussen partijen in het jaar van het ontstaan van aansprakelijkheid. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op iedere schade als gevolg van toerekenbaar tekortschieten, fouten, mankementen, onderbreking van dienstverlening, vertraging in dienstverlening of verzending, computervirussen, diefstal, wijziging of gebruik van gegevens of door onrechtmatig handelen, nalatigheid of welke veroorzakende handeling dan ook. In geen geval zal Vereniging ZZP Valley kunnen worden aangesproken voor een bedrag hoger dan het verzekerde bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar voor schade.

7.4 De exoneratie uit 7.3 geldt niet voor zover Vereniging ZZP Valley schade opzettelijk heeft aangericht.

7.5 Vereniging ZZP Valley is niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding van zaken tijdens een door Vereniging ZZP Valley georganiseerde bijeenkomst.

7.6 Vereniging ZZP Valley is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of (financiële) afspraken tussen de partijen, die voortvloeien uit contacten op bijeenkomsten, die door Vereniging ZZP Valley zijn geinitieerd of anderszins gemaakte afspraken.8. Overmacht

8.1 Vereniging ZZP Valley is niet tot nakoming van enige verplichting gehouden, indien Vereniging ZZP Valley daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen mede verstaan overmacht van toeleveranciers of hulppersonen die door Vereniging ZZP Valley zijn ingeschakeld, evenals gebrekkigheid van informatie, zaken, materialen, programmatuur van derden, waarvan het gebruik door Vereniging ZZP Valley aan leden is voorgeschreven of die door Vereniging ZZP Valley aan leden ter beschikking is gesteld.

8.2 Indien een overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om het lidmaatschap door een schriftelijke verklaring te ontbinden.9. Toepasselijkheid en recht

9.1 Deze algemene lidmaatschapsvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 februari 2016.

9.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk nadert.

9.3 De rechtsverhouding tussen de Vereniging ZZP Valley en leden en/of anderen met wie een overeenkomst is aangegaan, wordt beheerst door Nederlands recht.

9.4 Alle geschillen die tussen de Vereniging ZZP Valley en leden en/of anderen met wie een overeenkomst is aangegaan, naar aanleiding van of in verband met het lidmaatschap resp. de overeenkomst mochten ontstaan, zullen:10. Ter beschikking stelling van deze algemene voorwaarden

De laatst beschikbare versie van de algemene lidmaatschapsvoorwaarden zijn steeds van toepassing en raadpleegbaar op de website www.zzpvalley.nl/algemene-voorwaarden.